Harley Davidson CVO Collection Book
หนังสือ สำหรับคนชอบสะสม
เล่มนี้จะเป็นรวมรถ CVO ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
เล่มละ 2800 บาท พร้อมส่ง